نتیجه انتخابات هیأت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران مشخص شد

1- بابک عابدینی 221 رأی
2- احمد ابوالحسنی 196 رأی
3- میریونس جعفری اصل 191 رأی
4- سید حسن نجفی 152 رأی
5- سید عطاء… حسینی 146 رأی
6- احمدرضا اعتماد مظاهری 144 رأی
7- سعید حاجیلو 137 رأی
و بازرس اتحادیه امیر شهلایی مقدم با 160 رأی انتخاب شدند.